Privace Policy & Terms and Conditions

REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego wabbit.pl

Wabbit.pl świadczy usługi dostępu do platform konferencyjnych, szkoleniowych oraz e-learningowych za pośrednictwem serwisów internetowych.

Każdy Klient składając zamówienie (w formie pisemnej lub elektronicznej) na usługi świadczone przez Wabbit.pl akceptuje w całości niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") zgodnie z którym świadczone są usługi przez Wabbit.pl.

§ 1 Serwis

 1. Wabbit.pl zapewnia dostęp do serwisu wabbit.pl (dalej "Serwis"), a Klient oraz Użytkownicy Serwisu, w ramach założonego przez wabbit.pl Konta Klienta (dalej: "Użytkownicy Końcowi") będą korzystać z Serwisu zgodnie z niniejszymi warunkami regulaminu, w celu prowadzenia szkoleń, zajęć e-learningowych, coachingu, konferencji, korepetycji oraz wszelkich tym podobnych działań.

 2. Wabbit.pl może uaktualniać, zmieniać lub ulepszać Serwis. Modyfikacje i ulepszenia Serwisu nie będą stanowić zmiany Umowy zawartej pomiędzy Stronami, chyba że w wyniku modyfikacji Serwisu, zredukowana zostałaby istotnie funkcjonalność Serwisu. Wówczas Wabbit.pl poinformuje Klienta o planowanej zmianie drogą e-mailową na adres e-mail powiązany z kontem Klienta, nie później niż 20 (dwadzieścia) dni przed wprowadzeniem planowanej zmiany.

 3. Zgoda udzielona Klientowi na korzystanie z Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu nie stanowi sprzedaży Oprogramowania lub jego kopii, a w stosunkach pomiędzy Wabbit.pl a Klientem, Wabbit.pl przez cały czas przysługują wszelkie prawa, tytuły oraz roszczenia do Oprogramowania.

 4. Administratorem danych osobowych Klienta jest: Wabbit Software Łukasz Fedorko z siedzibą w Warszawie (PL), przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920R 14/107, REGON: 141178310, NIP: 7141757720. Zasady ochrony prywatności znajdują się w załączonym dokumencie "Polityka Prywatności".

 5. Wabbit.pl dołoży wszelkich starań, zgodnie z powszechnie stosowanymi w branży praktykami, w celu zapewnienia by Serwis i Oprogramowanie nie zawierały jakichkolwiek wirusów, aplikacji backdoor, trojanów lub innego kodu przeznaczonego do zaburzenia lub uszkodzenia funkcjonowania Serwisu lub Oprogramowania.

 6. Prawa własności intelektualnej do Serwisu lub Oprogramowania są własnością Wabbit.pl lub Licencjodawców, z których oprogramowania korzysta Wabbit.pl na podstawie udzielonych mu licencji.

 7. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie komputera osobistego:

 8. z zainstalowaną przeglądarką internetową i wersją: Safari 11, Chrome 56, Edge 79 albo Firefox 44 lub w nowszych wersjach,

 9. połączonego z siecią internet łączem o parametrach 1 Mbit/sec download, 0.5 Mbit/sec upload

 10. Możliwe jest także korzystanie z Serwisu przy użyciu urządzeń mobilnych takich jak tablety lub smartfony z zainstalowana przeglądarką internetową i wersją: Safari 11 lub Chrome for Android 80 lub nowszymi oraz dostępem do internetu.

§ 2 Obowiązki Klienta Administrowanie Kontem Klienta

 1. Klient jako administrator konta (zwany dalej "Klientem") zarządza wyodrębnionym kontem na Wabbit.pl (dalej "Konto Klienta"). Klient ma możliwość dostępu, korzystania i monitorowania aktywności w serwisie wabbit.pl.

 2. Klient odpowiedzialny jest za korzystanie z Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności Wabbit.pl.

 3. Klient jest zobowiązany do korzystania z Serwisu wyłącznie w celu prowadzenia zajęć e-learningowych lub komunikacji. W szczególności zabronione jest podejmowanie działań takich jak: a. korzystanie z Serwisu w jakimkolwiek celu sprzecznym z prawem lub w celu promocji działań bezprawnych; b. podawanie się za inną osobę w Serwisie lub wprowadzanie innych klientów, użytkowników lub Wabbit.pl w błąd w odniesieniu do jakichkolwiek innych okoliczności dotyczących działań podejmowanych w ramach Serwisu; c. publikowanie lub umieszczanie informacji prywatnych lub umożliwiających identyfikację osoby fizycznej, jak np. numery kart kredytowych, adres lub numer PESEL/NIP/REGON, bez wyraźnej zgody lub zezwolenia takich osób; d. wysyłanie spamu lub informacji o promocjach lub reklamy bez zezwolenia Wabbit.pl; e. publikowanie lub umieszczanie linków do złośliwej zawartości w celu uszkodzenia lub zaburzenia pracy wyszukiwarki bądź komputera innych użytkowników; f. wpływanie lub zakłócanie dostępu jakiemukolwiek użytkownikowi, hostowi lub sieci, poprzez przesyłanie wirusów, tworzenie przeciążenia, wysyłanie nadmiernej ilość treści, spamowanie, wysyłanie e-maili do Serwisu, lub tworzenie skryptów w sposób, który zakłóca działanie lub powoduje przeciążenia Serwisu; lub g. nagrywanie obrazu lub dźwięku bez zgody innych użytkowników; h. ujawnianie, publikowanie, udostępnianie lub przysłanie nagrań, o których mowa w lit. h. powyżej do jakichkolwiek osób trzecich, w tym także aplikacji, oprogramowania lub serwisów lub portali internetowych.

 4. Klient nie ma prawa (i) wynajmować, sprzedawać lub dzierżawić udostępnionego mu Serwisu jakiejkolwiek osobie trzeciej; (ii) korzystać z Serwisu w jakikolwiek sposób, który mógłby pośrednio lub bezpośrednio doprowadzić do powstania szkody na osobie, śmierci lub obrażeń na ciele.

 5. Klient zobowiązuje się: (a) współpracować z Wabbit.pl we wszystkich kwestiach związanych z niniejszym Regulaminem; oraz (b) dostarczać informacje, o które wystąpi Wabbit.pl.

 6. Klient oraz inni użytkownicy Serwisu są wyłącznie odpowiedzialni za tworzenie kopii zapasowych swoich danych, legalność oraz prawidłowe działanie własnego oprogramowania, sprzętu komputerowego oraz łącza internetowego.

§ 3 Prawa i Obowiązki Wabbit.pl

 1. Wabbit.pl zapewni Klientowi niezakłócony dostęp do Serwisu poprzez sieć internet, w zakresie ustalonym z Klientem.
 2. Wabbit.pl założy Konto Klienta i dokona wszelkich niezbędnych konfiguracji w celu umożliwienia korzystania z Konta Klienta oraz Serwisu przez Klienta oraz użytkowników.

 3. Wabbit.pl przekaże Klientowi wszelkie niezbędne dane umożliwiające korzystanie z Serwisu i udostępni niezbędne instrukcje.

 4. Wabbit.pl może zażądać, by Klient zawiesił lub zablokował konta użytkowników, którzy: (i) naruszają warunki niniejszego regulaminu; lub (ii) korzystają z Serwisu w sposób, który może stworzyć ryzyko dla bezpieczeństwa, zakłócać korzystanie z Serwisu przez innych użytkowników, lub może skutkować odpowiedzialnością Wabbit.pl. W wypadku, gdy Klient nie dopełni obowiązku zawieszenia lub zablokowania konta takiego użytkownika 1 (pierwszego) dnia roboczego po przekazaniu żądania przez Wabbit.pl, wówczas Wabbit.pl ma prawo zawiesić lub zablokować takie konta.

§ 4 Płatności

 1. Za korzystanie z Serwisu Klient zobowiązany jest uiszczać opłaty z góry za okres miesięczny, kwartalny, półroczny lub roczny (Abonament), za użytkownika, zgodnie z obowiązującym cennikiem

 2. Wabbit.pl utworzy Konto Klienta oraz udostępni Klientowi możliwość korzystania z Serwisu ze wszystkimi funkcjonalnościami po dokonaniu płatności kwoty abonamentu na rzecz Wabbit.pl lub w innym terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami.

 3. W przypadku zmiany cennika usług świadczonych przez Wabbit.pl, Klient zostanie powiadomiony o takiej zmianie z wyprzedzeniem:

 • 1 (jednego ) tygodnia w przypadku wykupienia przez Klienta abonamentu miesięcznego;
 • 1 miesiąca w przypadku wykupienia prze Klienta abonamentu kwartalnego, półrocznego lub rocznego;
 1. Wabbit.pl może zawiesić lub zablokować korzystanie z Serwisu w przypadku powstania zaległości w płatnościach, i których Klient nie uiści w dodatkowym terminie 3 (trzech) dni od daty wezwania Klienta przez Wabbit.pl do uregulowania zadłużenia. W takim przypadku Klient nie ma prawa domagać się jakiegokolwiek odszkodowania od Wabbit.pl, np. za niemożność dostępu do Serwisu i prowadzenia działalności e-learningowej.

 2. Płatności za Abonament dokonywane są za pośrednictwem systemu PayU (payu.com);

§ 5 Czas trwania umowy

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje Klienta od momentu złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej zamówienia na usługi świadczone przez Wabbit.pl. Niniejszy Regulamin pozostanie w mocy do momentu, w którym Klient zakończy korzystanie z Serwisu lub do momentu, w którym niniejszy Regulamin ulegnie zakończeniu w inny przewidziany nim sposób.
 2. Minimalny czas trwania Umowy pomiędzy Wabbit.pl a Klientem wynosi 1 (jeden) dzień.
 3. Umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Wabbit.pl i Klientem obowiązuje przez czas trwania zamówionej przez Klienta subskrypcji Usług. Po zakończeniu pierwszego okresu trwania subskrypcji, przedłuży się ona automatycznie o 30 (trzydzieści) dni, o ile Klient nie przekaże Wabbit.pl informacji o braku zamiaru przedłużania umowy, w dniu złożenia zamówienia na pakiet Singiel, lub na 14 (czternaście) dni przed zakończeniem okresu obowiązywania umowy w przypadku innych pakietów.
 4. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w wypadku, gdy (a) druga strona dopuści się poważnego naruszenia niniejszego Regulaminu i nie usunie tego naruszenia w terminie dwudziestu (20) dni po otrzymaniu od drugiej strony pisemnego wezwania do usunięcia tego naruszenia; (b) druga strona zaprzestanie działalności lub ogłoszone zostanie jej postępowanie upadłościowe.

W przypadku rozwiązania Umowy Wabbit.pl wstrzyma świadczenie wszelkich Usług na rzecz Klienta, oraz zablokuje Klientowi dostęp do Serwisu. Pomimo rozwiązania umowy postanowienia § 1.5, § 1.7, § 6, § 8, § 10.5 i § 10.6 niniejszego Regulaminu pozostają w mocy przez 3 (trzy) lata po rozwiązaniu umowy.

§ 6 Reklamacje

 1. Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu drogą elektroniczną na adres info@wabbit.pl

 2. Zgłoszenie reklamacyjne musi nastąpić w przeciągu 3 (trzech) dni od wystąpienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.

 3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać szczegółowy opis zaistniałego problemu. Wskazane jest dołączenie graficznych zrzutów ekranu obrazujących problem.

 4. Po otrzymaniu zgłoszenia Wabbit.pl skontaktuje się z Klientem w celu przekazania ustaleń dotyczących przyczyn problemu/awarii i terminu jej usunięcia.

 5. Strony są zgodne, że za awarie nie są uznawane drobne błędy działania Serwisu, problemy spowodowane nadmiernym obciążeniem sieci internet u dostawców internetu, a także błędy wynikające z niewłaściwego korzystania przez Klienta z Serwisu.

 6. W przypadku potwierdzenia wystąpienia awarii i zasadności reklamacji Klientowi może zostać przyznane odszkodowanie za częściową lub całkowitą niemożność korzystania z Serwisu. Wartość odszkodowania nie będzie przekraczać kwoty odpowiadającej łącznej wartości opłat za usługę za dzień, w którym nastąpił problem będący przedmiotem reklamacji.

§ 7 Siła Wyższa

Poza zobowiązaniem do zapłaty za usługi wykonane przez Wabbit.pl, ani Wabbit.pl ani Klient nie będą odpowiedzialni z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania w zakresie spowodowanym przyczynami będącymi poza kontrolą strony, w tym, lecz nie jedynie, katastrofą naturalną, rozruchami społecznymi, aktami terroryzmu lub wojną, sporami pracowniczymi, działaniami rządowymi lub zakłóceniami bądź przerwami w działaniu Internetu lub jakiejkolwiek innej usługi.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin oraz Zamówienie stanowią całość porozumienia pomiędzy stronami w zakresie przedmiotu świadczonej usługi.

 2. Wabbit.pl powiadomi Klienta poprzez Serwis lub wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej, o każdej istotnej zmianie niniejszego Regulaminu i dacie wejścia zmiany w życie.

 3. Wabbit.pl w ramach świadczonych usług nie stosuje kodeksu dobrych praktyk.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 5. Wszelkie spory pomiędzy Stronami związane z usługami świadczonymi przez Wabbit.pl na rzecz Klienta będą rozwiązywane na drodze polubownej. Gdy osiągnięcie porozumienia nie będzie możliwe, wówczas wszelkie spory zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Wabbit.pl.

Warszawa, 08 kwietnia 2020 r.

..........................

Polityka prywatności serwisu Wabbit.pl

A. Wprowadzenie

Prywatność użytkowników Wabbit.pl (dalej "Serwis") jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.

Zgoda wyrażona na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty w Serwisie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie w Serwisie.

Administratorem danych osobowych jest: Wabbit Software Łukasz Fedorko z siedzibą w Warszawie (PL), przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. 14/107, REGON: 141178310, NIP: 7141757720. E-mail: info@wabbit.pl

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego wabbit.pl

Polityka prywatności Wabbit.pl dotyczy przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu Wabbit.pl.

B. Źródło

Ten dokument został utworzony przy użyciu szablonu firmy SEQ Legal (seqlegal.com) i zmodyfikowany dla celów Wabbit.pl (dalej także Serwis)

C. Zbieranie danych osobowych

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Wabbit.pl: - informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny; - informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z Serwisu, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w Serwisie; - informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji w Serwisie; - informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu w Serwisie — na przykład imię i nazwisko, zdjęcia profilowe, płeć, data urodzin, dane edukacyjne lub dane dotyczące zatrudnienia; - informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji naszych e-maili lub biuletynów; - informacje wprowadzane podczas korzystania z usług Serwisu; - informacje, które są generowane podczas korzystania z Serwisu, w tym kiedy, jak długo i jak często z niego korzystasz; - informacje dotyczące wszystkiego co kupujesz, usług z których korzystasz lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem Serwisu, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail; - informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem Serwisu, w tym treści komunikacyjne i metadane; - wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz. Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami.

D. Korzystanie z Twoich danych osobowych

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem Serwisu będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu: - administrowania Serwisem i przedsiębiorstwem związanym z Wabbit.pl (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO) - personalizowania Serwisu dla Ciebie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), d) i f) RODO); - umożliwienia korzystania z usług dostępnych w Serwisie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), d) i f) RODO); - świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem Serwisu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), d) i f) RODO); - wysyłania do ciebie wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Ciebie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), d) i f) RODO); - przesyłania niemarketingowej komunikacji handlowej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), d) i f) RODO); - wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d) RODO); - przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszej działalności lub aktywności starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz poinformować nas w dowolnym momencie, że nie chcesz już otrzymywać komunikatów marketingowych) (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), d) i f) RODO); - dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji) (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO); - zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z Serwisem (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d) RODO); - zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu i zapobieganie oszustwom (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), d) i f) RODO); - weryfikacji zgodności z Regulaminem korzystania z Serwisu (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem Serwisu) (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO).

Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

E. Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom, doradcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszej „Polityce prywatności”.

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe: - w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); - w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO); - w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom) (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO).

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszej „Polityce prywatności” nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.

F. Międzynarodowe transfery danych

Dane, które gromadzimy są przechowywane i przetwarzane zgodnie z niniejszą „Polityką prywatności” na serwerach Wabbit.pl znajdujących się na terenie Unii Europejskiej. Dostęp do danych jest uniemożliwiony poprzez ich zaszyfrowanie.

Wyraźnie zgadzasz się na przekazywanie danych osobowych opisanych w tej sekcji Polityki Prywatności.

G. Zachowywanie danych osobowych

Dane osobowe, które przetwarzamy we wskazanych powyżej celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia tych celów.

Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji Polityki Prywatności zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe: - w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa; - jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych; i - w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).

H. Bezpieczeństwo danych osobowych

Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności dla zabezpieczenia dostępu do przekazanych nam danych osobowych, w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika. Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które nam podasz na naszych bezpiecznych serwerach. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem Serwisu będą chronione technologią szyfrowania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do Serwisu; nie poprosimy Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się w Serwisie).

I. Aktualizacje

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w Serwisie ich nowej wersji. Powiadomimy Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości w Serwisie.

J. Twoje prawa

Możesz zażądać udostępnienia Twoich danych osobowych, które są przechowywane przez Wabbit.pl. Możesz zażądać sprostowania, usunięcia, ukrycia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, które nam przekazałeś , w zakresie dozwolonym przez prawo. Masz prawo zażądać przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora. Możesz w dowolnym momencie poinstruować nas, aby nie przetwarzać danych osobowych w celach marketingowych. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku gdy stwierdzisz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Wabbit.pl z naruszeniem przepisów prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Adres poczty elektronicznej i telefon dostępne na stronie: www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

K. Strony Internetowe osób trzecich

Serwis zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

L. Aktualizacja informacji

Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizacji Twoich danych osobowych, które zostały nam przez Ciebie przekazane.

M. Ciasteczka

Korzystamy z plików cookie Google Analytics.

Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie. Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z Serwisu. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji Serwisu. Możesz zawsze usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze. Usunięcie plików cookie będzie mieć negatywny wpływ na dalsze korzystanie z Serwisu, podobnie jak ich zablokowanie.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.